Aruvälja LAAK lasteaia kodukord

vöö
Aruvälja LAAK lasteaia kodukord

vöö
ARUVÄLJA LASTEAED-ALGKOOLI

LASTEAIA KODUKORD

Kinnitatud ped. nõukogus 08.11.2010.a . protokoll nr. 39

Heaks kiidetud hoolekogus 17.11.2010.a. protokoll nr. 40

Kehtestatud direktori käskirjaga nr. 23

 

1. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

    1.1   Aruvälja lasteaed on avatud kella 7.00-18.00.

1.2   Aruvälja Lastaed-Algkooli õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele          suletud,välja arvatud lasteaeda või kooli teenindav transport.

1.3   Esmakordsel lasteaeda toomisel palume lapsevanemal täita ankeedi, mis annab lasteaia õpetajatele teavet lapse individuaalsete iseärasuste ja harjumuste kohta.

    1.4  Et laps saaks osaleda kõikides õppetegevustes, ootame teda lasteaeda hiljemalt kell 8.30.

    1.5   Lapse puudumajäämisest teatada rühma õpetajale eelmise päeva õhtul või sama päeva hommikul enne kella 8.00 telefonil 44 60 432.

    1.6    Kui lapsele tuleb järgi keegi teine täiskasvanu (ka vanem õde või vend), mitte ema-isa, tuleb sellest eelnevalt teavitada rühma õpetajat. Kui laps tuleb lasteaeda või läheb lasteaiast üksinda, peab selleks olema lapsevanema kirjalik avaldus (lubatud ainult lapsele koolieelsel aastal).

    1.7   Rühma õpetaja ei anna last üle lapsevanemale või tema poolt volitatud täiskasvanule, kes on alkoholi- või narkojoobes.

1.8   Nooremasse rühma toodud laps, peaks soovitavalt oskama küsida potile ja mitte kasutama mähkmeid, püüdma end ise riietada, ise sööma, nina nuuskama ja käsi pesema.

 

 2. Riietus

 2.1 Ootame teie last lasteaeda puhtana ja puhastes riietes.

2.2 Laps vajab ilmale vastavaid riideid kogu päevaks. Toas ka vahetusriideid väikeste äparduste puhuks.

2.3 Toas on vajalikud vahetusjalanõud, mille jalga panemise ja äravõtmisega saab lapse ise hakkama.

2.4 Võimlemistunniks on vajalikud spordiriided, mis pannakse riidest kotti, magamiseks pidžaama.

2.5 Riiete ja jalanõude kadumise või vahetusse minemise vältimiseks on soovitav need varustada lapse nimega.

2.6 Õues mängimiseks on parim riietus see, mille määrdumise korral ei tule probleeme. Õuekinnasteks andke kaasa labakindad, mille sees lapse käed kuivaks jäävad. Sõrmikud võiks kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.

2.7 Suveperioodil on vajalik õues käimiseks müts, mis kaitseb last päikese eest.

2.8 Ilma kiivrita lapsel lasteaias jalgrattaga sõita ei lubata.

 

3. Söömine

3.1    Lapsed kasutavad lasteaias söömisel lusikat ja kahvlit.

3.2    1,5 – 2 aastastele palume kaasa anda pehmest kilematerjalist põll.

4. Mänguasjad

   1.    Vanemate vastutusel võib lapsel lasteaias igapäevaselt  kaasas olla pehme kaisuloom.

    2.   Lasteaiarühmades on üks kokkuleppeline mänguasjapäev nädalas – reede. Sel päeval võib lapsel olla kaasas eakohane lelu, mida ta on nõus kaaslastega jagama.

 4. Sünnipäevad

 4.1 Lapse sünnipäeva tähistamine toimub lasteaias vastavalt rühmasisestele traditsioonidele.

5. Haigestumine

 5.1 Peale haigestumist teostatakse järelravi kodus.

5.2 Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta haigustunnustega lapsi (silmapõletik, lööve, nohu, köha, palavik).

5.3 Nakkushaigusest palume teavitada koheselt lasteaia õpetajat.

5.4 Lasteaias lapsele lapsevanema poolt kaasa antud ravimeid ei manustata.

5.5 Kui laps haigestub lasteaias, võtab rühmaõpetaja lapsevanemaga ühendust.

5.6 Võimalusel hoidke last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik nakkustele.

5.7 Kui laps on tulnud lasteaeda, siis on ta tervislik seisund selline, et ta tohib viibida koos kaaslastega ka õues.

5.8 Peale nakkushaiguse põdemist tuleb lasteaeda naastes esitada arstitõend, millele on märgitud:

­- terviseseisundist tulenevad vajalikud eritingimused;
– soovitused liikumisõpetuse jm. kohta;
– perearsti andmed (nimi, tegevuskoht, telefon, arstikood, litsentsinumber).

[RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

6. Koostöö

 6.1 Hommikul võiks lapsevanem leida aega, et saaks õpetajale rääkida kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva. Nii suudavad õpetajad paremini mõista last ja tema käitumist.

6.2 Lapsevanemal on õigus pöörduda kasvatamist, õpetamist jm puudutavate vaidluste lahendamiseks pedagoogilise nõukogu, hoolekogu või direktori poole.

6.3 Lasteaias toimuvatest sündmustest, aktuaalsetest probleemidest teatab lapsevanem rühma õpetajale või pannakse teade välja rühma stendile.

6.4 Rühmas on välja pandud laste tööd, mida on vanemal koos lapsega hea vaadata. See innustab last ja ühtlasi annab vanemale ülevaate oma lapse käelisest arengust.

6.5  Lapsevanemal on alati võimalus pöörduda direktori poole nõu ja abi saamiseks.

6.6 Lapsevanem on oodatud osalema rühmakoosolekutel, ühisüritustel, väljasõitudel jne.

 

7. Toiduraha ja õppemaksu tasumine

 7.1 Lapse toidukulu ja õppemaksu lasteaias tasub lapsevanem arve alusel Audru valla arveldusarvele.

7.2 Lapse puudumisel mistahes põhjusel, tehakse toitlustamiskulu tasaarvestus puudumise teisest päevast kui vanem ei ole puudumisest teatanud. Üksikute puudutud päevade puhul tasaarvestust ei tehta.

7.3 Lapse osalustasu tasub lapsevanem vastavalt Audru vallavolikogu määrusele ´´Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine´´.Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 1 p 2, lg 3 ja 4 alusel.

7.4 Lapsevanem on kohustatud igakuiselt tasuma lasteaiamaksu. Lasteaiamaks tuleb tasuda jooksva kuu jooksul ettemaksuna hiljemalt 15. kuupäevaks.