Koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu kord

vöö

Koolieelsetesse lasteasutustesse vastvõtu kord  Pdf. fail

vöö

AUDRU VALLAVALITSUS

                                                            M Ä Ä R U S

Audru                                                                                                          13. veebruar 2014 nr 2

Audru valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse

vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Lavassaare Vallavolikogu 09.04.2013 otsusega nr 14 „Ühinemislepingu kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ ja Audru Vallavolikogu 11.04.2013 otsusega nr 36 „Ühinemislepingu kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ taotlesid Audru vald ja Lavassaare vald haldusterritoriaalse korralduse muutmist.

27.06.2013 määrusega nr 106 „ Audru valla ja Lavassaare valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995.a. määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ otsustas Vabariigi Valitsus haldusterritoriaalset korraldust muuta ning moodustada Audru valla ja Lavassaare valla ühinemise teel uue omavalitsusüksuse Audru valla. Määrus jõustus haldusterritoriaalse korralduse muutmist käsitlevas osas 26.10.2013.

Määrus kehtestatakse  koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4  alusel.

 

  1. 1.      peatükk

Üldsätted

 § 1. Reguleerimisala

 Käesolev kord reguleerib Audru valla munitsipaallasteasutusse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtmise ning sealt lahkumise ja väljaarvamise tingimusi, aluseid ja korda.

 

§ 2. Teeninduspiirkond

 Audru valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonnaks on Audru Vallavolikogu 6.veebruari 2014  määruse nr 7 “Audru valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste

teeninduspiirkonna kinnitamine“ kohaselt:

1) Aruvälja Lasteaed-Algkool              –  Aruvälja, Ahaste, Kärbu, Põhara, Soeva ja Kihlepa küla;

2) Audru Lasteaed                              –  Audru alevik, Lemmetsa, Liiva, Papsaare, Valgeranna ja

Põldeotsa küla;

3) Jõõpre Kool                                                –  Jõõpre, Ridalepa, Malda, Oara ja Saari küla;

4) Lavassaare Lasteaed-Algkool         – Lavassaare alev ja Saari küla;

5) Lindi Lasteaed-Algkool                    – Kõima, Tuuraste, Eassalu, Kihlepa, Soomra, Lindi, Liu,

Saulepa, Kabriste ja Marksa küla.

 

  1. 2.      peatükk

Lapse  lasteasutusse vastuvõtmine

 § 3. Lasteasutusse vastuvõetavad lapsed 

(1) Lasteasutuse direktoril on õigus lasteasutusse vastu võtta Audru vallas alaliselt elav koolieast noorem laps. Audru vallas alaliselt elavaks lapseks loetakse laps, kelle elukohana on Pereregistrisse kantud Audru vald.

(2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse lapsi lasteaeda vastu vabade kohtade olemasolul ja ajutiselt kokkulepitud perioodiks.

§ 4. Lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotlemine

 (1) Laps võetakse lasteaiakoha saamise järjekorda vormikohase taotluse alusel (lisa 1), mis esitatakse lasteasutuse direktorile ja registreeritakse vastavalt lasteasutuses kehtestatud korrale.

(2) Erivajadusega lapse sobitusrühma vastuvõtmise taotlemiseks esitab lapsevanem lisaks kirjalikule avaldusele nõustamiskomisjoni otsuse. Nõustamiskomisjoni otsus on lasteasutuse direktorile täitmiseks kohustuslik.

§ 5. Lapse lasteasutusse vastvõtmine ja lepingu sõlmimine

 (1) Lapse lasteasutusse võtmise otsustab lasteasutuse direktor sõlmides lapsevanemaga Audru valla koolieelses munitsipaallasteasutuses koha kasutamise lepingu (edaspidi leping) (lisa 2).

(2) Lasteasutuse direktor kinnitab käskkirjaga lapse nime rühma nimekirja kahe nädala jooksul enne lapse lasteasutusse toomist ning edastab käskkirja koheselt Audru Vallavalitsuse finantsteenistusele.

§ 6. Lapsevanema avalduse menetlemine

 (1) Rühmade eelnimekirjad koostatakse 1. aprilli seisuga.

(2) Lasteaiakoha saamisest või mittesaamisest teavitab lasteasutus lapsevanemat kirjalikult hiljemalt 15. maiks.

(3) Vabade kohtade olemasolul või nende tekkimisel (sealhulgas ka lasteaiakoha ajutisel vabanemisel  4-12 kuuni), võetakse uusi lapsi lasteaeda kogu õppeaasta vältel vastavalt avalduste laekumise järjekorrale ning lähtudes laste vanusegruppidest.

(4) Laps, kelle vanemad loobuvad pakutud lasteaiakohast (välja arvatud sõime-ealine laps), arvatakse järjekorrast välja.

§ 7. Lapse lasteasutusse toomine

 Lapsevanem toob lapse lasteasutusse lepingus kokkulepitud tingimustel. Lapse esmakordsel lasteasutusse toomisel peab lapsevanem esitama arsti poolt väljastatud vormikohase tõendi.

§ 8. Lasteasutuse rühmade nimekirja kinnitamine ja nende edastamine

 (1) Lasteasutuse direktor kinnitab rühmade nimekirjad käskkirjaga iga aasta 10. septembriks. Lapse liikumisel vanuserühmade vahel sõimest nooremasse rühma, nooremast rühmas keskmisse rühma ja keskmisest rühmast vanemasse rühma arvestab lasteasutuse direktor lapse vanust seisuga 30. september.

(2) Lasteasutuse direktor võib erandkorras lapsevanema kirjalikul nõusolekul lapse üle viia järgmisesse vanuserühma arvestamata lapse vanust seisuga 30. september või jätta üle viimata.

(3) Lasteasutuse direktor edastab käesoleva määruse § 8 lõikes 1 nimetatud rühmade nimekirjad pärast kinnitamist koheselt vallavalitsuse finantsteenistusele.

§ 9. Ajutine lasteaia kohast loobumine

 Ajutiselt (4-12 kuud) lasteaiakohast loobumisel sõlmitakse lapsevanema ja direktori vahel sellekohane kokkulepe (lepingu peatamine), mis on lepingu lisaks ning mille alusel on lapsevanem vabastatud lasteaia kohatasust

 § 10. Vabadest kohtadest teavitamine

 Lasteasutuse direktor teavitab vallavalitsust lasteasutuse vabade kohtade andmetest ja nende muutumisest. Lasteasutuse direktori andmed avalikustab vallavalitsus Audru valla veebilehel.

§ 11. Lapsevanema õigus teabele

 (1) Lapsevanemal on õigus saada teavet lasteasutuse direktor ja pedagoogidelt lasteasutuse töökorralduse ning õppe- ja kasvatustegevuse, toidukulu, lapsevanema poolt kaetava osa ja selle kehtestamise aluste, lasteasutuse kodukorra ning muu teabe kohta, mis puudutab lasteasutuse päeva- ja tegevuskava.

(2) Lapsevanemal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks pretensioonide ja kaebustega Audru Vallavalitsuse poole, samuti saada vallavalitsusest teavet oma õiguste kohta.

 3. peatükk

Lapse lasteasutusest lahkumine ja väljaarvamine

 § 12. Lapse lahkumine

 Lapse lahkumisel lasteasutusest leping lõpetatakse ning lapse nimi arvatakse rühma nimekirjast välja käskkirjaga, mille lasteasutuse direktor edastab käskkirja vallavalitsuse finantsteenistusele.

 4. peatükk

Lõppsätted

 § 13. Lasteasutuses laste arvestus

 Lasteasutuse direktor  peab arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle, samuti koostab lasteasutuses laste liikumise analüüse erinevate rühmade ja vanuste lõikes jooksva aasta ning kahe järgneva aasta kohta.

 § 14. Määruse kehtetuks tunnistamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Audru Vallavalitsuse 14. aprilli 2011. a määrus nr 6 “Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.

(2) Tunnistada kehtetuks Lavassaare Vallavalitsuse 8. septembri 2003. a määrus nr 3 „Lavassaare Lasteaed-algkooli lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“.

 

§ 15.   Määruse jõustumine ja rakendamine

 (1)  Määrus jõustub  kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

(2)  Määrust rakendatakse 1.märtsist 2014.a.

Siim Suursild

Vallavanem                                                                                                     Aino Aitaja

vallasekretär

 

Lisa 1

Audru Vallavalitsuse 13.02.2014

                                                                                                                              määrusele nr 2

 

……………………………………………………………………….. direktorile                                                                   lasteaia nimi

 

T A O T L U S

Palun minu laps(ed)

 

Ees-ja perekonnanimi Isikukood Kodune aadress ja telefon
 
 
 

 

võtta vastu ……………….……. ……………………………………………………….

lasteaia nimi

alates………………………………………..

 

Minu lapse tervislik olukord (kroonilised haigused, allergia, erivajadused jne)

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

Andmed lapsevanemate kohta

 

Ees- ja perekonnanimi Töökoht, amet, telefon, e-mail
EMA: 

 

ISA 

 

 

 

Allkiri………………………………………                 Kuupäev………………………………….

 

——————————————————————————————————-

Täidab lasteaia direktor:

 

Jrk. nr. ………………..                                                  Vastu võetud ……………

 

Kuupäev.  …………….                                                  Rühm ……………………

 

 

Lisa 2

Audru Vallavalitsuse  13.02.2014

määrusele nr 2

 

LASTEAIAKOHA  KASUTAMISE  LEPING

 Käesolev Leping on sõlmitud  „…….“………………….……… 20……..a ………………….

/kus?/.

1. ÜLDOSA

1.1. Lepingu Pooled

1.1.1. Lapsevanem:

Nimi:  ……………………………………………………..……………..……………………….

Isikukood:  ………………………………………………………..……..……………………….

Aadress, postiindeksiga: …………..…………………………………….…..………..………… …………………………………….…………………….……………….………………………

Kontakttelefon, faks, e-post: ………………………….………………………..…………….… ……………………………………………………….………………….……………………………

Arvelduskonto:   ……………………………………………………………………           ………….

Arve maksja nimi ja kontaktandmed (esitamiseks Maksu-ja tolliametile):         ………………………………………………………………………………….……………….

 

1.1.2. ………………………………………….………………………….(edaspidi lasteasutus)

/lasteasutuse nimi/

 

põhimääruse alusel tegutseva  direktori ……………..…..……………………………..….. isikus

Registrikood:    ………………………………………….………..…………………….………….

Aadress, postiindeks:   ……………………………………………………..………..…………….

…………………………………………………………………………………….………………

Kontakttelefon, faks, e-post: …………………………………………….……….………………. ………….…………………………………………………………………………………………

Kontaktisiku nimi ja kontaktandmed:      …………………………………..………….…………… …………………………………………………………………………………………………….

 

1.2. Lepingu sisu

1.2.1. Lasteasutus võimaldab lapsel käia lasteasutuses kuni koolikohustuse tekkimiseni ja toetama teda alushariduse omandamisel juhindudes käesolevast Lepingust ning õigus- ja haldusaktidest. Lapsevanem kohustub tasuma lasteasutuses koha kasutamise eest Lepingus kokkulepitud tasud ning täitma muid käesolevast Lepingust ning õigus- ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi.

1.2.2. Käesoleva Lepinguga lepitakse kokku

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/lapse ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht/

 

punktis 1.1.2. nimetatud lasteasutuses koha kasutamine ja selle eest tasumine alates ___________________________________ (kuupäev).

 

1.3. Õiguste ja kohustuste allikad

1.3.1. Lisaks käesolevale Lepingule on Poolte õiguste ja kohustuste allikaks, kust tulenevad Lepingus kokkuleppimata õigused ja kohustused:

1.3.1.1. EV seadused;

1.3.1.2. Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused;

1.3.1.3. Audru Vallavalitsuse õigus- ja haldusaktid, mis on avalikustatud Audru valla veebilehel (www.audru.ee);

1.3.1.4. lasteasutuse direktori haldusaktid (käskkirjad jne), mis on avalikustatud lasteasutuses (üles riputatud teadetetahvlil jne).

1.3.2. Lapsevanem kinnitab käesolevale Lepingule allakirjutamisega, et on teadlik punktis 1.3.1. loetletud dokumentide kehtivusest ja kohustub tutvuma nende muudatuste ja täiendustega pärast muudatuste ja täienduste avaldamist kehtiva korra järgi.

2.         POOLTE ÕIGUSED

2.1. Lapsevanemal on õigus:

2.1.1. tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal, järgides lasteaia päevakava ja kodukorda. Soovitatav on tuua laps lasteaeda hiljemalt kella 8.30-ks;

2.1.2. tutvuda lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorraldusega;

2.1.3. tutvuda lasteasutuse siseselt, mis tahes kandjal säilitatavate dokumentidega oma lapse kohta;

2.1.4. pöörduda kaebuse või ettepanekuga lasteasutuse juhtkonna poole;

2.1.5. saada nõustamist lapsesse puutuvates õppe- ja kasvatusküsimustes;

2.1.6. saada teavet lasteasutuse tegevuse ja arengusuundade kohta;

2.1.7. nõuda lapse toidukulu ümberarvestamist lapse puudumisele järgmisel kuul, kui lapsevanem on täitnud lapse puudumisest teatamise kohustust õigeaegselt arvestades punktis 3.2.6. ja 3.2.7. esitatud tingimusi.

2.2. Lasteasutusel on õigus:

2.2.1. keelduda lapse vastuvõtmisest lasteasutusse, kui laps on haige;

2.2.2. keelduda last üle andmast lasteasutusest äraviimisel alkoholijoobes või muu psühhotroopse aine mõju all olevale täiskasvanud pereliikmele;

2.2.3. sulgeda põhjendatud vajadusel (laste arvu vähenemine teatud perioodil, kapitaalremont jne) ajutiselt lasteasutus või rühm lasteasutuses vastavalt Audru Vallavalitsuse korraldusele või lasteasutuse direktori käskkirjale ning soovitada lapsevanemale sulgemise korral teist lasteasutust või rühma.

3.         POOLTE KOHUSTUSED

3.1 Lasteasutus kohustub:

3.1.1. tagama lapse mitmekülgse ja järjepideva arengu kodu ja lasteasutuse koostöös;

3.1.2. tagama lapse ealisi, soolisi, kehalisi, sotsiaalseid, vaimseid ja emotsionaalseid  (individuaalseid) vajadusi arvestades päevahoiu ja alushariduse omandamist vastavalt lasteasutuse ning koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale;

3.1.3. hoidma lapsevanemat jooksvalt kursis lapse arenguga ning kaasama teda lapse arengut soodustavatesse tegevustesse;

3.1.4. tagama lapse perekonnaelu, kodu ja edastatavate sõnumite salastatuse.

 

3.2.Lapsevanem kohustub:

3.2.1. jälgima, et laps on lasteasutusse toomisel terve;

3.2.2. last lasteasutusse tuues ta üle andma rühma õpetajale ning tagama lapse äraviimise

isiklikult või teise perekonnaliikme poolt vähemalt 10 minutit enne lasteasutuse sulgemist;

2.2.3. järgima lasteasutuse päevakava ja kodukorda;

3.2.4. võimaldama lapsele suveperioodil vähemalt 2 (kaks) nädalat lasteaias käimisest puhkust;

3.2.5. tasuma igakuiselt lasteasutuse majandamis-, personali- ja õppevahendite kulude lapsevanema poolt kaetava osa vastavalt Audru Vallavolikogu poolt kehtestatud määras ja toiduraha vastavalt lasteaias viibitud päevade arvule kas sularahas või ülekandega Audru Vallavalitsuse kontole Audru Vallavalitsuse poolt esitatud arvel näidatud kuupäevaks;

3.2.6.   teatama lapse puudumisest ja planeeritavast kodusviibimisest oma rühma õpetajale ette vähemalt 3 tööpäeva. Etteteatamata jätmise korral ei arvestata punktis 3.2.5. nimetatud toiduraha kulusid maha arvates teisest (2.) päevast;

3.2.7. teatama lapse haigestumisest lasteasutuse töötajatele esimesel võimalusel. Toiduraha kulusid haigestumise korral ei arvestata alates teisest (2.) puudumise päevast;

3.2.8. teatama lapse naasmisest lasteaeda vähemalt üks päev ette;

3.2.9. informeerima kirjalikult lasteasutust lasteaia kohast loobumisest;

3.2.10. teatama kontaktandmete muutusest koheselt, kuid hiljemalt 10 tööpäeva jooksul;

3.2.11 lasteasutuse ajutise sulgemise korral viima lapse lasteasutuse direktori poolt soovitatud teise lasteasutusse ja tasuma esitatud arved või lugema lepingu lasteasutuse ajutise sulgemise perioodiks peatunuks, tasudes lapsevanema poolt kaetava osa kuumäära ka peatumise perioodil.

 

4.         LEPINGU TÄHTAEG, MUUTMINE  JA LÕPPEMINE           

4.1. Leping on sõlmitud ______________  kuni lapse õppima asumiseni koolis ning jõustub allakirjutamise momendist.

 

4.2. Lepingu tingimuste muutmisest või lepingu lõpetamisest on pooled kohustatud teineteisele teatama kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette.

 

4.3. Lepingu lõpetamine toimub:

4.3.1. lapsevanema avalduse alusel;

4.3.2. lapse kooliminekul;

4.3.3. direktori ühepoolse otsuse alusel, kui:

4.3.3.1. lapsevanem rikub korduvalt lasteasutuse kodukorda või lepingut, mille ta on sõlminud lasteasutuse direktoriga;

4.3.3.2. lapsevanem ei ole tasunud 2 (kaks) kuud lasteaiatasu, kusjuures direktor on eelnevalt lapsevanemat kirjalikult teavitanud võlast;

4.3.3.3. laps on lasteasutusest puudunud 2 (kaks) kuud ja lasteasutust ei ole pikaajalise puudumise põhjusest informeeritud;

4.3.3.4. kui lapsevanem ja laps on jooksval aastal välja registreeritud Audru valla elanikeregistrist.

4.3.4. Lapse lasteaiast väljaarvamisel 4.3.3. nimetatud juhtudel kustutatakse laps lasteaia nimekirjast järgneva kuu 1. kuupäeval.

5.         LÕPPSÄTTED

5.1. Lepingu lõppemisel või lõpetamisel antakse lapsesse puutuvad dokumendid üle lapsevanemale.

5.2. Kõik vaidlused, mis tulenevad käesoleva lepingu täitmisest, samuti küsimused, mis on käesolevas lepingus määratlemata, lahendatakse Audru Vallavalitsuse, lasteasutuse ja lapsevanema vahelisel kokkuleppel.

Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris, millest kummalegi osapoolele jääb üks.

Allkirjad

……………………………..                                       ………………………………

Lasteasutuse direktori nimi ja allkiri                                                        Lapsevanema nimi ja allkiri