ARUVÄLJA LASTEAED ALGKOOLI TUNNUSTUSSÜSTEEM

ARUVÄLJA LASTEAED ALGKOOLI TUNNUSTUSÜSTEEM

Printimiseks/vaatamiseks klõpsa lingil : Tunnustussüsteem Aruvälja 2012.a.

Tunnustussüsteem
ARUVÄLJA LASTEAED-ALGKOOLI TUNNUSTUSSÜSTEEM
Kinnitatud direktori käskkirjaga nr. 66A   26.03.2012.a.
ÜLDSÄTTED:
Aruvälja Lasteaed-Algkooli õpilaste tunnustamise kord on kooskõlas Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ja Haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010. a määrusega
 nr 37.
Aruvälja Lasteaed- Algkooli tunnustussüsteem hõlmab töötajate ning laste, lastevanemate ja Aruvälja Lasteaed- Algkooli toetajate tunnustamist.
Tunnustussüsteemi eesmärgiks on, et iga Aruvälja Lasteaed- Algkooliga seotud inimene tunneks, et talle on tähelepanu osutatud ja tema tööd väärtustatakse.
Töötajate tunnustamise kord
1. Individuaalsed vestlused töötajaga
Igal töötajal on võimalus avaldada oma seisukohti
 1.1 eneseanalüüsil põhineval  arenguvestlusel;
 1.2 sisekontrollil põhineval tagasisidevestlusel;
1.3 tööle võtmisel individuaalsel vestlusel;
1.4 töölt lahkumisel individuaalsel vestlusel;
1.5 igapäevaselt vastavalt vajadusele.
2. Vastutuse delegeerimine
Igal töötajal on võimalus
2.1 kujundada võimaluste piires oma rühma-, klassi- või tööruumist hubane ja meeldiv töökeskkond;
2.2  luua oma vastutusse kuuluvast   ühisest  metoodilisest või majanduslikust haldusalast hästi liigendatud ja hõlpsasti kasutatav materjal kõigile töötajatele;
2.3 osaleda ja  teha ettepanekuid väljapanekute, stendide ja ruumide kujundamisel;
2.4  osaleda töötingimustesse puutuvate uuenduste väljatöötamisel;
2.5  korraldada ühisüritusi Aruvälja Lasteaed- Algkoolis;
2.6 esindada Aruvälja Lasteaed- Algkooli väljaspool maja.
2 Avalik tunnustamine
3.1 Aruvälja Lasteaed- Algkooli sümboolikaga meened väga heade töötulemuste eest töötajale, kes
saab edukalt hakkama igapäevaste tööülesannetega,
on inimesena pälvinud  laste, lastevanemate ja üldsuse lugupidamise,
on hooliv ja heatahtlik kolleeg,
suudab kohaneda uuendustega,
on usaldusväärne.
3.2  Teenetemärk 10, 15, 20 ja rohkem aastat Aruvälja Lasteaed- Algkoolis töötanud inimestele 1.septembri õppeaasta avaaktusel.
3.3  Endiste töötajate meelespidamine Aruvälja Lasteaed-Algkooli kokkutulekutel.
 3.4  Tänu Aruvlja Lasteaed- Algkooli seinalehel ja kodulehel.
 3.5  Uute töötajate ja Aruvälja Lasteaed- Algkooli õnnestunud
 etteõµtmiste tutvustamine   Audru valla lehes.
3.6 Kollektiivi ees tänamine/ kiitus.
3.7  Tänukiri.
3.8 Töötajate esitamine maakondlike või vabariiklike autasude saamiseks (lähtuvalt vastavast maakondlikust või vabariiklikust  põhikirjast e. statuudist).
3 ühisüritused
Kollektiivi ühised väljasõidud (ka temaatilised);
õpetajate päeva tähistamine;
ühine jõuluõhtusöök, väljasõit;
õµppeaasta pidulik alustamine ja lõpetamine;
õnnitlemised sünnipävadel;
osalemine kolleegide poolt korraldatud ühisüritustel.
Aruvälja Lasteaed-Algkooli õpilaste
ja lastevanemate tunnustamise kord
1. Individuaalsed vestlused
1.1 üks kord aastas toimuv vestlus lasteaias käivate laste vanematega, kus räägitakse  lapse arengust ja  edusammudest.
1.2 üks kord aastas toimuv vestlus kooliõpilaste ja nende vanematega, kus antakse tagasisidet lapse tegevustest, saavutustest ning püstitatakse eesmärke järgmiseks öppeaastaks.
2. Avalik tunnustamine
2.1 õpilaste tunnustamine väljapaistvate  saavutuste eest õppe- ja koolivälises tegevuses alljärgnevalt:
Kiituskirjaga Väga hea õppimise eest tunnustamine
(1) Kiituskirjaga tunnustatakse 1.- 4. klasside õpilasi, kelle aastahinded on väga head ning kelle käitumise aastahinne on seejuures eeskujulik või hea
Kiituskirjaga Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines tunnustamine
(2) Kiituskirjaga tunnustatakse 1.-4. klassi õpilasi, kelle aastahinded antud õppeaines on väga head ja õpilane on saavutanud väga häid tulemusi antud õppeaine ülümpiaadidel, konkurssidel, viktoriinidel ning kelle käitumise aastahinne on seejuures eeskujulik või hea
õpperioodi lõpul Audru vallavanema ja volikogu esimehe vastuvõtt õpilastele, kes on edukalt esindanud kooli erinevatel konkurssidel, olümpiaadidel, viktoriinidel, samuti sportlike või omaloominguliste saavutuste eest:
maakonnas 1.-3. koht või vabariigis 1.-10. koht.
Direktori käskkirjaga kiitused väga hea õppeedukuse või muude eriliste saavutuste (edukalt esindanud kooli erinevatel konkurssidel, olümpiaadidel, viktoriinidel) eest igapäeva koolielus õppeveerandi lõpus. üks käkkirja eksemplar õpilasele paberkandjal, teine kooli infostendile.
Suulised kiitused ja tunnustused kogunemistel õpilastele, kes on edukalt esindanud kooli erinevatel konkurssidel, olümpiaadidel, viktoriinidel vallas, maakonnas, vabariigis või rahvusvaheliselt, aineõpetajate või klassijuhataja otsusel kohe pärast ürituse toimumist.
diplom- väga heade tulemuste eest spordivõistlustel,
Aruvälja Lasteaed-Algkooli sümboolikaga diplom-tänukiri lasteaed- algkooli siseste konkursside võitja.
2.2 Lasteaialaste tunnustamine rühma ja lasteaia esindamise eest konkurssidel, võistlustel, kontsertidel või näitustel.
2.3 Lastevanemate tunnustamine alljärgnevalt:
Tänupaber lapse eeskujuliku kasvatamise eest 4-klassi lõpetaja vanematele, kelle õppeedukus on väga hea või hea ning kelle käitumine on eeskujulik või hea lasteaed-algkooli lõpuaktusel.
Tänukaardid vanemate kodudesse, kelle lapse õppeedukus on väga hea või hea ning kelle käitumine on eeskujulik või hea 2. õppeveerandi lõpul.
Aruvälja Lasteaed- Algkooli sümboolikaga meene lasteaed- algkooli toetamine
töö korraldamisel, ürituste organiseerimisel.
2.4 Hoolekogu tänamine õppeaasta lõpetamisel.
2.5 Aruvälja Lasteaed- Algkooli toetajate meelespidamine lasteaed-algkooli sümboolikaga meene ja tänukirjaga.
2.6 õpilaste, vanemate ja toetajate tänamine Aruvälja Lasteaed- Algkooli stendidel, kodulehel, Audru valla lehes.