Aruvälja LAAK hoolekogu seadus

ARUVÄLJA LASTEAED-ALGKOOLI HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD
vöö

 

Lasteaed-algkooli hoolekogu ülesanne

Lasteaed-algkooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on koolieelse lasteasutuse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel lasteaed-algkooli juures tegutsev juhtorgan, ülesanne on jälgida koostöös pedagoogide, kohaliku omavalitsuse ja lapsevanematega lasteaed-algkooli õppe- ja kasvatustegevuse vastavust laste arengule ja huvidele ning aidata kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele.

 

2          Hoolekogu tegutsemise alused, koosseis ja moodustamise kord

2.1       Hoolekogu juhindub oma tegevuses käesolevast hoolekogu tegutsemise korrast, koolieelse lasteasutuse seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, lasteaed-algkooli põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.

2.2       Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus.

2.3       Hoolekogu on 9-liikmeline. Hoolekogu koosseisu kuuluvad 3 lasteaia rühma lastevanemate esindajat, 3 õpilaste vanemate esindajat, kooli pidaja esindaja ning 2 pedagoogide (1 kooli ja 1 lasteaia poolt) esindajat. Hoolekogu liikmete valimise korra kinnitab kooli pidaja.

2.4       Lastevanemate esindajad valitakse hoolekogusse lastevanemate üldkoosolekul. Kooli pidaja esindaja määrab kohalik omavalitsus ja õpetajate esindajad määratakse õppenõukogu poolt. Hoolekogu koosseisus olev lastevanemate esindaja langeb hoolekogu koosseisust välja, kui tema laps(ed) lahkub lasteaed-algkoolist. Õpetajate esindajate tagasikutsumise õigus on õppenõukogul, kooli pidaja esindaja tagasikutsumise õigus on kohalikul omavalitsusel.

2.5       Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu iga 3 aasta järel oma liikmete hulgast hoolekogu esimehe ja 2 aseesimeest (1 õpilaste ja 1 lasteaiarühma lastevanemate esindaja).

2.6       Hoolekogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala spetsialiste, samuti on lastevanemate üldkogu poolt valitud esindajatel õigus osaleda hoolekogu töös hääleõiguseta sõnaõigusega.

 

3          Hoolekogu pädevus

Hoolekogu:

3.1       arutab läbi lasteaed- algkooli arengukava ja annab neile hinnangu lähtudes antud piirkonna elanike huvidest ning koolipiirkonna sotsiaalse ja kultuurilise arengu sihtidest;

3.2       jälgib õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkust ning aitab kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisel;

3.3       annab juhatajale ja vallavalitsusele soovitusi eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks kooskõlastab eelarvekava enne selle esitamist vallavalitsusele kinnitamiseks ning kooli õppekavad enne nende heaks kiitmist kooli õppenõukogu poolt ja kinnitamist kooli juhataja poolt;

3.4       võtab osa lasteaed-algkooli arengukava koostamisest;

3.5       kuulab ära juhataja aruande õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest ja raha kasutamisest;

3.6       teeb juhatajale ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

3.7       teeb vallavalitsusele ettepaneku lasteasutuse aastaringse või hooajaliseks tegutsemiseks ning päevase lahtiolekuaja suhtes;

3.8       osaleb lasteaed-algkooli kodukorda ja päevakava puudutavate probleemide lahendamisel;

3.9       kooskõlastab õpilasega läbiviidava arenguvestluse tingimused ja korra;

3.10     kinnitab õpetajate, ning teiste õppe- ja kasvatustööalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra;

3.11     kiidab heaks lasteaed-algkooli eelarvekava;

3.12     osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

3.13     jälgib lasteaed-algkooli juhtimise korraldust, tervisekaitse ja tuleohutuse tingimuste täitmist lasteaed- algkoolis;

3.14     jälgib lasteaed-algkooli eelarveliste ja muude rahaliste ning materiaalsete vahendite ja kooliruumide sihtotstarbelist ja säästlikku kasutamist;

3.15     vahendab informatsiooni hoolekogu tööst teda valinud subjektidele (vanemate üldkogu koosolekule, vallavolikogule ja -valitsusele);

3.16     rakendab koostöös kooli pedagoogidega abinõusid koolikohustust mittetäitvate laste ja nende vanemate mõjutamiseks;

3.17     lahendab õpilaste või nende vanemate poolt esitatud pretensioone õppenõukogu otsuste osas, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes;

3.18     otsustab lasteaed-algkooli juhtkonna ettepanekul ainelise abi andmise vähekindlustatud ja abivajavatele õpilastele ning perekondadele;

3.19     otsustab lasteaialapse toidukulu päevamaksumuse;

3.20     kooskõlastab sisehindamise aruande;

3.21     otsustab teisi hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 

4          Hoolekogu tegevuse planeerimine

Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:

1) tegevuse eesmärgid;

2) tegevuse sisu (temaatika);

3) ülesannete täitmise tähtaeg.

5          Koosolekute läbiviimine

5.1       Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

5.2       Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, lasteaed-algkooli juhataja või vallavalitsuse ettepanekul.

5.3       Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

5.4       Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

5.5       Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

5.6       Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

5.7       Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

5.8       Hoolekogu koosolekutest võtab osa lasteaed-algkooli juhataja.

5.9       Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal.

5.10     Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

5.11     Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:

1) koosoleku toimumise aeg ja koht;

2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;

3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;

4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;

5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused;

6) kinnitatud päevakord;

7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;

8) vastuvõetud otsused;

9) protokollija ees- ja perekonnanimi;

10) hoolekogu esimehe, tema äraolekul esimehe asetäitja ja protokollija allkirjad.

5.12     Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega.

 

6          Hoolekogu otsused, nende täitmine ja ostusega mittenõustumine

6.1       Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

6.2       Hoolekogu otsuste täitmist korraldab lasteaed-algkooli juhataja koostöös kooli pidajaga.

6.3       Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

6.4       Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostav ametnik on kohustatud vastama nimetatud avaldusele kümne tööpäeva jooksul arvates selle saamisest.

 

7          Aruandlus

Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas lasteaed-algkooli lastevanemate üldkogule ja vallavalitsusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

Aruvälja Lasteaed-Algkooli hoolekogu liikmed:

Lasteaiast 3 lapsevanemat;

koolist 2 lapsevanemat;

kooli õpetajate esindaja;

lasteaia õpetajate esindaja;

(liikmete hulgast valitakse: hoolekogu esimees, hoolekogu aseesimees);

valla volikogu esindaja.

 

Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 479; 79, 730; 2000, 33, 195) paragrahvi 41 lõike 6 alusel munitsipaalomandis oleva alg- ja põhikooli ning gümnaasiumi hoolekogu tegutsemise korra määramiseks.

 

§ 1. Kooli hoolekogu ülesanne

Kooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) ülesanne on kooli pedagoogide, valla- või linnavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

 

§ 2. Hoolekogu tegevuse planeerimine

Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:

1) tegevuse eesmärgid;

2) tegevuse sisu (temaatika);

3) ülesannete täitmise tähtaeg.

 

§ 3. Koosolekute läbiviimine

(1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

(2) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori (juhataja) või valla- või linnavalitsuse ettepanekul.

(3) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

(4) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

(5) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

(6) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

(7) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

(8) Hoolekogu koosolekutest võtab osa kooli direktor (juhataja).

(9) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta õpilasesinduse esindajad, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, valla- või linnavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal.

(10) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

(11) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:

1) koosoleku toimumise aeg ja koht;

2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;

3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;

4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;

5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused;

6) kinnitatud päevakord;

7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;

8) vastuvõetud otsused;

9) protokollija ees- ja perekonnanimi;

10) hoolekogu esimehe, tema äraolekul esimehe asetäitja ja protokollija allkirjad.

(12) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega.

 

§ 4. Hoolekogu otsused ja nende täitmine

(1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

(2) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor koostöös kooli pidajaga.

(Haridusmin m 26.07.2002 Nr.63 jõust.09.08.2002 – RTL 2002, 87, 1355)

(3) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

 

§ 5. Otsusega mittenõustumine

(1) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

(2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostav ametnik on kohustatud vastama lõikes 1 nimetatud avaldusele kümne tööpäeva jooksul arvates selle saamisest.

 

§ 6. Aruandlus

Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja valla- või linnavalitsusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

 

§ 7. Kehtetuks tunnistamine

Kultuuri- ja haridusministri 29. detsembri 1993. a määrus nr 18 “Põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu näidispõhimääruse kinnitamine” (RTL 1994, 13, lk 417) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Peep RATAS