Koolivalmiduskaart

KOOLIVALMIDUSKAART

KOOLIVALMIDUSKAART

LAPSE NIMI

Käis lasteaias ajavahemiku

TULEMUSED

SAAB HAKKAMA

VAJAB HARJUTAMIST

TÄHELEPANEKUD

oskab erinevates

olukordades sobivalt käituda ning muudab oma käitumist vastavalt tagasisidele   mõistab korraldust grupile   valitseb oma emotsioone   suhtub õppimisse positiivselt- tahab õppida, uurida, esitada küsimusi, avastada ja katsetada   saab hakkama eneseteenindamisega ja tal on kujunenud esmased tööharjumused   tegutseb iseseisvalt ja vastutab oma käitumise eest   julgeb esineda   oskab eristada igapäevaelus tervisele kasulikku ja kahjulikku   oskab mängus kaotada

märkab ja arvestab kaaslaste tundeid   reastab ja nimetab 1-12   tunneb olulisemaid mõõtühikuid   tunneb kella täistunde   häälib õigesti kõiki häälikuid   orienteerumine ajas: aastaajad   nädalapäevad    tunneb kõiki tähti

tunneb geom. kujundeid

veerib 1- 2 silbilisi sõnu   kirjeldab pilti (vähemalt 3 lauset)   jutustab oma kodukohast

kirjutab trükitähtedega nime joonele   joonistab inimese detailselt   valib meelepärased meisterdamismaterjalid ning neid omavahel kombineerides loob oma töö   lõikab üsna täpselt mööda joont   rebib paberist lihtsaid kujundeid   voldib paberist näidise järgi   oskab hüpaksammu   oskab galopphüpet   liigub ja liikleb ohutusnõudeid arvestades   hoiab rütmi liikumisel ja laulmisel   kõnnib pingil ette, kõrvale, tagurpidi

Lapsele on pakutud tugiteenuseid:

 

KUUPÄEV

ÕPETAJAD

LAPSEVANEM

LASTEASUTUSE DIREKTOR